Privacy Statement

CMAH Kung Fu Lansingerland

Privacy Statement van Kung Fu Lansingerland

Versie 1.1 – 1 november 2019 

 

Introductie.

Dit Privacy Statement van Kung Fu Lansingerland (KFLL) is van toepassing op al onze activiteiten.

Wij respecteren de privacy van alle personen die in contact komen met ons.

Daarom zorgen wij er voor dat de persoonlijke informatie die met ons gedeeld wordt vertrouwelijk behandeld en verwerkt wordt (verwerken is elke handeling m.b.t. een persoonsgegeven van moment van verzamelen tot en met vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met derden, verwijderen, etc.).

Wij handelen hierbij in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor de uitvoering van haar doelstellingen: het verzorgen van Kung Fu en gelieerde trainingen, verwerkt KFLL persoonsgegevens. Zonder deze persoonsgegevens kunnen wij onze doelstellingen niet realiseren en onze trainingen niet geven.

Rechten.

Voordat verder ingaan wordt op de gegevensverwerking, willen wij u eerst wijzen op uw rechten:

 • Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat u het recht heeft om “vergeten” te worden. U mag uw toestemming intrekken. U kunt ons verzoeken via info@kungfulansingerland.nl uw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
 • Het recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat u kan aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: u heeft het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Verwerking.

Dit Privacy Statement gaat in op de verwerking van gegevens t.b.v. de volgende twee voorkomende situaties:

 • gegevens die KFLL verwerkt van (potentiële) cursisten (Sub 1.)
 • gegevens die KFLL verwerkt van gelieerde ondernemingen, werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële)opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven (Sub 2).

Gegevens die KFLL verwerkt van (potentiële) cursisten.

Voor de uitvoering van haar doelstellingen verwerkt KFLL persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan KFLL beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan KFLL heeft verstrekt, te weten:

 • om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
 • om met u een overeenkomst aan te gaan voor het geven van trainingen en andere gelieerde activiteiten
 • om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of sport inhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en magazines) en om u namens KFLL aanbiedingen te kunnen doen
 • om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid

U stelt uw gegevens beschikbaar door het invullen van de aanmeldingsformulieren en gegevens die u per e-mail, via een “online portaal”, via onze website of via een ander medium aan ons toestuurt.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

KFLL verwerkt onder meer de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, pasfoto. KFLL kan uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

KFLL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Foto’s
Regelmatig worden er foto’s gemaakt van en bij evenementen en trainingen. Om deze foto’s beschikbaar te stellen aan alle betrokkenen worden deze foto’s via de website beschikbaar gesteld. Bij acceptatie van de KFLL privacy statement gaat u er expliciet mee akkoord dat de verzamelde foto’s op de website worden geplaatst. U behoudt ten alle tijden het recht om een foto te laten verwijderen. Dit kunt u aanvragen via een mail aan info@kungfulansingerland.nl onder vermelding van fotonummer en reden.

Gegevens die KFLL verwerkt van gelieerde ondernemingen, werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële)opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven.

Persoonsgegevens die KFLL ontvangt gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening
 • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

KFLL verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

KFLL kan de persoonsgegevens van (potentiële) cursisten, werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. Daarnaast kan KFLL uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.
KFLL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging.

KFLL spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van KFLL, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken.
KFLL kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid van KFLL voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. De aansprakelijkheid van KFLL zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

Inzagerecht.

U kunt ons op elk gewenst moment via email: info@kungfulansingerland.nl verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Verwerkers van gegevens van KFLL.

Met alle partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af. Daarmee zorgen wij ervoor dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken en hoe dit beveiligd wordt.

Vragen, opmerkingen en klachten.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop KFLL uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar aan info@kungfulansingerland.nl, dan wel per brief (via bovengenoemd adres).
Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen Privacy Statement.

KFLL kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar Privacy Statement is altijd via de KFLL internetsite te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement.

Door aanvaarding van voornoemd Privacy Statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit Privacy Statement.